Photo Nr. Name Weight (kg) Height (cm) Capacity (l )
642
Mug
0,5
15
0,7
674
Mug Sauna
0,5
15
0,7
680
Mug
0,5
13,5
0,7
681
Mug
0,5
13,5
0,7
682
Mug
0,5
13,5
0,7
9680
Mug Etno
0,5
13,5
0,7